Certifikáty

Systémy managementu
Společnost má zavedené a certifikované systémy managementu, které společně vytvářejí integrovaný systém řízení. Tyto systémy podléhají interním a externím auditům a jsou každoročně přezkoumávány vrcholovým vedením společnosti. Certifikační orgán v pravidelných intervalech zavedené systémy prověřuje a potvrzuje plnění požadavků předepsaných v normách a schopnost dosahovat stanovených cílů. Společnost pokrývá svou činností veškeré oblasti stavitelství: projektování a provádění staveb pozemních, inženýrských, vodohospodářských, ekologických a komunikací, pronájem a půjčování stavebních strojů.

ČSN EN ISO 9001:2016 
ČSN EN ISO 14001:2016

Společnost je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality (nyní podle ČSN EN ISO 9001:2016) pro provádění staveb pozemního, inženýrského a dopravního stavitelství. V certifikátech pro jednotlivá odvětví (pozemní a inženýrské stavitelství a dopravní a inženýrské stavitelství) jsou certifikovány všechny klíčové technologie, které společnost využívá při provádění všech staveb.
Certifikované technologie jsou neustále rozšiřovány dle požadavků trhu. Dále společnost zavedla a certifikovala systém environmentálního managementu a je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Jsme držitelem certifikátů:
Projektování a provádění staveb pozemních, inženýrských, vodohospodářských, ekologických a komunikací.
Pronájem a půjčování stavebních strojů.

ČSN EN ISO 9001:2016
iso
ČSN EN ISO 14001:2016
iso

TUV

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI

jako závazek k zajištění kvality při realizaci své stavební činnosti s maximálním přístupem k ochraně životního prostředí.

 Jsme společnost, která je zaměřena na provádění staveb v oblasti pozemního stavitelství, vodohospodářských staveb, provádíme výstavbu komunikací, zpevněných ploch, demoliční práce, zemní práce, v oblasti služeb provozujeme půjčovnu stavební mechanizace. Pro zákazníka jsme schopni zajistit projektovou dokumentaci staveb. Našimi hlavními zákazníky jsou zadavatelů veřejných zakázek a soukromí investoři. Zaměřujeme se především na zákazníky Zlínského kraje.

Uvědomujeme si, že naši zákazníci od nás očekávají provedení zakázek v krátkých termínech a v bezvadné kvalitě. Uvědomujeme si také, že naší stavební činností je ovlivňováno životní prostředí, ve kterém žijeme. Dále je naší povinností důsledné plnění požadavků zákonů a jiných nadřazených předpisů.

Víme, že mimo naši společnost, existuje řada dalších, které jsou schopny dodávat stejné služby a výrobky ve srovnatelné kvalitě i ceně.

Abychom za těchto okolností a podmínek upevnili a případně rozšířili naši pozici na trhu, budeme svoji činnost řídit následující strategií:

  •  Vybudujeme, budeme udržovat a trvale zlepšovat účinný systém řízení kvality a environmentu, ve kterém budeme klást důraz především na pravidelné určování konkrétních cílů vedoucích k zajištění kvality pro naše procesy i snižování dopadu na životní prostředí.
  • Společným úkolem vedení, všech zaměstnanců i spolupracujících osob se musí stát trvalé úsilí o splnění všech požadavků našich zákazníků jak v kvalitě a termínech dodávek, tak i v ochraně životního prostředí. K tomuto účelu budeme pečlivě analyzovat všechny potřeby zákazníků jejich připomínky a náměty, dále požadavky zákazníků i legislativních předpisů a možné dopady na životní prostředí a jejich řešení.
  • Trvale budeme usilovat o zvýšení úrovně řízení našeho procesu stavební výroby a tím o zvýšení produktivity práce a snížení výskytu závad a reklamací, negativních dopadů na životní prostředí.
  • Soustavnou péči budeme věnovat vzdělávání a výchově našich pracovníků, protože to jsou právě oni, kteří svojí dobrou prací zajišťují prosperitu společnosti a minimalizaci dopadu na životní prostředí.

 

  • Trvale budeme zvyšovat úroveň předvýrobní a výrobní přípravy staveb a služeb tak, aby každý zaměstnanec přesně věděl, jak má vykonávat přidělenou činnost, znal technickou dokumentaci a plně odpovídal za kvalitu své práce včetně negativních dopadů na ŽP.
  • Jsme připraveni pravidelně a objektivně vyhodnocovat a přezkoumávat naše působení na životní prostředí a realizovat potřebná opatření ke zlepšení.
  • Společnost bude zajišťovat všechny procesy a doprovodné činnosti tak, aby vždy ve stanoveném termínu a kvalitě uspokojila požadavky a specifická přání zákazníků. Uspokojovat zákazníka budeme svou flexibilitou, profesionalitou a spolehlivostí.
  • Jsme ochotni spolupracovat s veřejností, místními úřady i se zájmovými skupinami a vést s nimi dialog o našem vlivu na životní prostředí.
  • Budeme pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a legislativy včetně legislativy pro ochranu životního prostředí. Jsme si vědomi, že dosahování kvality produktů a služeb a ochranu životního prostředí je nikdy nekončící proces.
  • Životní prostředí a jeho ochrana je jednou z našich nejvyšších priorit, proto se zavazujeme neustále zlepšovat péči o životní prostředí, a to zejména v oblastech ochrany ovzduší, půdy, vody, přírody a krajiny.