Speciální práce

Zemní a výkopové práce
Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, spojené s výstavbou rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů. Hloubíme základy, jámy pro septiky a jímky, výkopy inženýrských sítí a kolektorů - plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. Bagrujeme bazény, výkopy drenáže, vrtáme jámy pomocí zemních vrtáků.
Provádíme úpravy rybníků, čištění říčních koryt, skrývky a přesun ornice.
Provádíme taktéž čištění komunikací pomocí mechanizace, zimní údržbu komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace i ručně.

Všeobecné dodací podmínky pro dodávku prací mobilním čepadlem

Upravují vztahy mezi dodavatelem služby Ing. Lubomír Šlosar IČ 44954247 se sídlem Na Příkopě 271, Uherské Hradiště – Míkovice 686 09 a objednatelem služby (zákazníkem). Předmětem dodávky je provedení služby čerpání betonové směsi.

Zákazník je povinen:

1, poskytnout k součinnosti minimálně 2 pracovníci stavby, kteří roznosí hadice do stavby a jsou nápomocni při jejich spojovaní, taktéž po betonáži uklidí hadice k čerpadlu. Pracovníci jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a pokyny dodavatele.

2, zajistit najížděcí betonovou směs pro čerpadlo, pakliže toto není možno řešit z betonárny, je povinen zajistit náhradní řešení dodání směsi (míchadlo, kýbl, cement dle instrukci dispečera nebo strojníka),

3, umožnit oplach čerpadla na stavbě na vhodné ploše (nezpevněná, travnatá apod.), pakliže hrozí znečistění komunikace či jiné plochy, lze za příplatek pumpu umýt na betonárně či provozovně dodávajícího, pokud s tímto kupující nesouhlasí, jde případná škoda na takovýchto plochách na jeho vrub. Příplatek za mytí stroje mimo stavbu 2.500, - Kč bez DPH.

4, zákazník musí při uplatnění objednávky uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulost betonáže. Dodavatel služby nezodpovídá za případné škody, které zákazníkovi vzniknou vinou věcně nebo časově nespecifikované objednávky.

5, zákazník se zavazuje, že vytvoří v prostoru dodávky služby podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky plněny, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění služby. Zákazník odpovídá za škody, jež nesplněním výše uvedených podmínek vzniknou.

6, zákazník odpovídá za provedení potřebných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanizmy pracují, vyřízení potřebných výjimek.  Případné znečištění komunikací (zejména výjezd ze stavby), část budov, pozemků a vodních ploch odstraní zákazník na své náklady.

 Platnost podmínek od 8/2019.

bednění půjčujeme, používáme

bednění půjčujeme, používáme

práce s azbestem

likvidace azbestových střech

bednění půjčujeme, používáme

bednění půjčujeme, používáme