Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Informace ke zpracování osobních dat - GDPR

TUFÍR, spol. s r.o. se sídlem Na Drahách 881, 68604 Kunovice, IČ 26263718 dbá na ochranu osobních
údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete,
zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či
výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k
automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí
založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se
zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Ing. Lubomír Šlosar se sídlem Na Příkopě 271, 686 09 Uherské Hradiště, IČ 44954247 dbá na ochranu
osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám
poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích,
jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k
automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí
založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se
zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Definice pojmů
Subjekt údajů – je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tato osoba je identifikovaná nebo na
základě údajů (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či
více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby) identifikovatelná.
Osobní údaj – je jakýkoliv údaj sloužící k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby.
Citlivý údaj – je zvláštní kategorie osobního údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženství a filozofickém přesvědčení,
biometrických a genetických informacích, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.
Správce – je subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt),
který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, získává a dále zpracovává osobní údaje
fyzických osob a odpovídá za zpracování. Zpracováním může pověřit Zpracovatele, pokud tak stanoví
zákon.
Zpracovatel – je jiný subjekt odlišný od Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob pro
Správce na základě předem sjednaného účelu, činí tak na základě zákona nebo pověření Správcem.
Příjemce – je fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, která přijímá poskytnuté osobní údaje
pro předem sjednaný účel, tyto údaje dále nijak nezpracovává. Orgán veřejné moci, který získává
osobní údaje v rámci svých vyšetřovacích pravomocí, není považován za příjemce, jeho postup při
zpracování však musí být v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelu
zpracování.
Umístění – je fyzické úložiště, kde jsou uložena osobní data (např. šanon, skříň, rack)
Právní titul – je právní základ, vyjmenovaný v GDPR, na základě kterého fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt eviduje osobní údaje.
Účel zpracování – je zdůvodnění, proč jsou osobní údaje vyžadovány a že budou využívány jen a
pouze k takto definovanému účelu.
Doba zpracování – je doba, po kterou evidujeme konkrétní osobní údaje, tato doba má být
přiměřená, pokud není stanovena zákonem.
Minimalizace osobních údajů – je proces, který vede k tomu, aby správce požadoval pouze takové
osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti.
Omezení zpracování – je vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu
nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat.
Likvidace osobních údajů – je nenávratné zničení osobních údajů

Základní zásady zpracování osobních údajů Správcem
 Veškeré osobní údaje jsou správcem zpracovávány vždy pouze na základě některého
z právních důvodů, korektně a transparentně tak, aby subjekt údajů mohl vykonávat
všechna svá práva, stanovená Nařízením EU
 Zpracování je účelově omezené, tzn., že správce zpracovává osobní údaje pouze pro určité,
legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito
účely neslučitelný
 V rámci minimalizace údajů správce zpracovává nezbytný rozsah osobních údajů ve vztahu
k účelu, pro který jsou zpracovávány
 Správce zpracovává pouze přesné a aktualizované osobní údaje
 Správce ukládá osobní údaje ve formě, umožňující identifikaci údajů pouze po dobu, která je
nezbytná pro splnění účelu, pro který je zpracovávána
 Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu
osobních údajů
Právní důvody zpracování osobních údajů
Správce zpracovává pouze osobní údaje:
 Které jsou nutné ke splnění právních povinností správce
 Které jsou nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy se zaměstnanci, obchodními partnery a
jinými subjekty
 Které jsou nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
 Jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, pouze však v případě,
pokud nepřevládne zájem subjektu údajů na ochranu jeho osobních údajů
 K jejichž zpracování dal subjekt údajů správci souhlas
Informace při sběru osobních údajů
Při sběru osobních údajů informuje správce subjekt údajů
 O svých identifikačních a kontraktních údajích
 Za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány
 Na jakém právním základě jsou osobní údaje poskytovány
 Případné oprávněné zájmy správce ke zpracování osobních údajů
 Po jakou dobu budou tyto osobní údaje zpracovávány
 Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů – pověřené osoby
 Zda dochází k profilování či automatizovanému rozhodování
 O právech subjektu údajů, vztahujících se ke zpracování osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních dat
TUFÍR, spol. s r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná
technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost
jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná
neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování,
pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat TUFÍR, spol. s r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro
jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v
mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných
případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás
evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace.
Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo
vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které
zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se
nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně
získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud
nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a
nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to,
abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše
údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a
Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.
V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude
ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou
proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na
Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto
evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto
údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová
adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které
zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se
nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či
oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které
automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy
havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky
proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším
účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email krejcirikova@tufir.cz
nebo na sídlo naší společnosti:
TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové
soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
 Vaše IP Adresa
 Otevíraná stránka našeho webu
 Kód odpovědi http
 Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní
ochrany.

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a
ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové
soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití
zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však
nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které
pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme
návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše
webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely
dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od TUFÍR, spol. s r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím
emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme
tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. TUFÍR, spol. s r.o. nepředává takto získanou
emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již
od TUFÍR, spol. s r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se
zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v
mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby
aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 24. května, 2018.